ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Servis protipožárního vybavení

Provádíme a zajišťujeme provedení předepsaných kontrol, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. ,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak:

 • přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů,
 • zařízení pro zásobování požární vodou - vnějších a vnitřních hydrantů a hydrantových systémů
 • zařízení pro požární signalizaci (např. autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. samočinných hasicí systémů),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. požárních a kouřotěsných dveří, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. nouzového osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požárních klapek, požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot.) 

Provádíme periodické zkoušky a plnění hasicích přístrojů.

KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ:

Problematiku kontrol, údržby a oprav HP řeší prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/ 2001 Sb., ust. § 9 a 10, kde se mj. uvádí, že osoba provádějící tyto činnosti, je musí provádět v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje. Průvodní dokumentací servisu HP je soubor technologických postupů servisu HP kompletní produkce příslušného výrobce. Průvodní dokumentaci na kontroly HP získá, a tudíž oprávněnou osobou se stává absolvent kurzu pořádaného výrobcem daných HP (případně jím pověřenou osobou), který úspěšně složí závěrečnou zkoušku pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány, v souladu s ČSN ISO 11 602-2, norm. příloha A. Společně s nabytím průvodní dokumentace získá i oprávnění ve formě průkazu a certifikát, kterými navenek prokazuje způsobilost k uvedené činnosti. Vše v souladu s výše uvedenou vyhláška MV ČR. Platnost těchto dokumentů je tři roky. Po této době má příslušná osoba povinnost zúčastnit se obnovovacího kurzu, nebo již neplatnou průvodní dokumentaci vrátit a tím tuto činnost přestat vykonávat. Dokladování provedení kontroly HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.)

 • plomba (plastová nebo olověná) s vyznačením data provedení a identifikací realizátora kontroly
 • kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora kontroly
 • protokol vystavený realizátorem kontroly

Provádění údržby, oprav a plnění (tzv. dílenský servis) HP je samostatnou, od pravidelné roční kontroly prováděné přímo na místě u zákazníka zcela se odlišující, činností. V rámci dílenského servisu se provádí mj. periodické zkoušky tlakových nádob a plnění nádob plyny (CO2). Tyto činnosti nejsou možné bez kvalitního dílenského vybavení a spadají do kompetence státního odborného dozoru - Institutu technické inspekce Praha (ITI). Ten po provedení kontroly skutečného stavu a v případě prokázání splnění stanovených požadavků (nutnost zaštítění pracovníkem s osvědčením k dané odbornosti vystavené rovněž ITI), vydá subjektu oprávnění k provádění periodických tlakových zkoušek pro nádoby všech typů HP, případně oprávnění k plnění nádob plyny - pro hasicí přístroje CO2.

Toto jsou nezbytné předpoklady k tomu, aby výrobce daných HP mohl s žadatelem vstoupil v jednání, následně prověřil jeho technologickou a personální vybavenost a systém řízení jakosti. V případě prokázání splnění nezbytných kvalitativních požadavků pak výrobce daných HP může přikročit k proškolení zaměstnanců žadatele, svěřit žadateli svou průvodní dokumentaci k dílenskému servisu a vydat zmocnění k provádění údržby, oprav a plnění HP.

Dokladování provedení dílenského servisu HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.):

 • plomba s vyznačením dat provedení a identifikací realizátora dílenského servisu,
 • kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora dílenského servisu, protokol vystavený realizátorem dílenského servisu.

Pozn.: Plomba se po provedení dílenského servisu a nainstalování HP po servisu zpět na stanoviště u uživatele nahrazuje plombou osoby, která instalaci provedla. Štítek realizátora dílenského servisu zůstává umístěný na HP po celou dobu platnosti provedeného servisu. Uživateli HP je dokládán protokol o provedeném dílenském servisu vystavený jeho realizátorem. Nikoliv osobou provádějící kontrolu HP. Tímto protokolem se uživatel prokazuje po celou dobu platnosti provedeného servisu.

 

V případě dotazů a poptávek na provedení kontrol a oprav protipožárního vybavení jsme Vám k dispozici na uvedených kontaktech. 

Kontaktní údaje:

Petr Pánek  
technik PBZ
+420 603 262 589
Erik Abraham  
technik PBZ
+420 602 475 755
Karel Hrunek  
technik PBZ, technik PO  +420 775 130 184 hrunek@tusan.cz 
 
sekretariát společnosti
+420 311 637 448