ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Požární ochrana

Společnost TUSAN s.r.o. se zabývá zejména komplexním řešením požární bezpečnosti staveb, dodávkami materiálu požární bezpečnosti staveb a servisní činnosti v daném oboru. Požární ochranu je možné řešit jako komplexní službu a tím zejména snížit náklady na tuto oblast a dále předejít problémům jak v rámci výstavby nových objektů, tak zejména při běžném provozu Vaší společnosti. Zabezpečujeme plnění úkolů a řešení problematiky servisu, oprav a kontrol protipožárního vybavení objektů a technologií a dále řešení systému požární ochrany a plnění úkolů vyplývajících ze zákonných právních předpisů.

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o požární ochraně - zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 • výkon osoby odborně způsobilé ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., v rámci které jsou prováděny komplexní povinnosti provozovatele činnosti na úseku požární ochrany,
 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a vypracování zápisu z preventivní prohlídky,
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.),
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.) formou e-learningu
 • vypracování podkladů pro změny ve stavební části objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru,
 • konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v souvislosti se stavebními pracemi apod.,
 • zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem.

Zpracování, aktualizace a vedení příslušné dokumentace požární ochrany

Jedná se zejména o plnění povinností vyplývajících z provozování činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o následující dokumentaci :

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

 • požární evakuační plán ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová i grafická část.

 • dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová a grafická část.

 

 • řád ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

 

 • dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární kniha ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

 

V případě dotazů a poptávek na řešení požární ochrany dle Vašeho požadavku jsme Vám k dispozici na uvedených kontaktech. 

Kontaktní údaje:

Petr Němec
technik PO
+420 602 277 072
Klára Burianova, DiS
technik PO
+420 602 360 297
burianova@tusan.cz
Bc. Jan Tuček   
technik PO
+420 602 311 649
 
sekretariát společnosti
+420 311 637 448