ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Evakuace je jedním z nástrojů řešení mimořádných událostí. Může mít různě časově nebo prostorově omezený charakter. Důvodů k provedení evakuace může být celá řada – požár, povodeň, teroristický útok, porucha technologického zařízení, vliv mimořádné události, ke které došlo u jiného právního subjektu atd. Vždy se jedná o velmi zásadní zásah do řízení chodu firmy nebo společnosti, a to včetně případu provádění cvičné evakuace, kterou je vhodné občas provést, zvláště jsou-li podmínky pro evakuaci složité.

Zákoník práce v § 102 po každém zaměstnavateli požaduje přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců. Tedy každý zaměstnavatel by měl mít zpracován jakýsi plán pro případnou evakuaci zaměstnanců, jiných osob, zvířat a materiálu. Většinou má tuto povinnost splněnu zpracováním požárního evakuačního plánu. Ten však nemusí být zpracován v každé firmě (o tom více dále), a proto v souladu se zákoníkem práce by měl být jakýsi plán evakuace zpracován i ve firmě, kde to zákon o požární ochraně nepožaduje.

Na plán musí navázat personální a materiální zabezpečení případné evakuace. I to je nutné mít předem naplánované a zajištěné. Velmi důležitou součástí je zajištění prostor, do kterých se bude evakuace provádět.

Zajištění evakuace může zaměstnavateli vyplynout i z dalších právních předpisů, především z předpisů požární ochrany a krizového managementu.

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán je součástí dokumentace požární ochrany. Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

Vyhláška o požární prevenci nepožaduje jeho zpracování ve všech objektech, například nemusí být zpracován ve firmách, které provozují pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím musí být zpracován pro objekty a prostory, kde jsou složité podmínky pro zásah. Které podmínky jsou považovány za složité pro zásah určuje vyhláška č. 246/2001 Sb. v § 18.

§18  Složité podmínky pro zásah

Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány

a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),

b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (např. výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším),

c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu,

d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky,

e) v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,

f) ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,

g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.

Plán též musí být zpracován v případě, že tak stanoví dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti – „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“. Při provozování činnosti s vysokým požárním nebezpečím musí být vždy zpracován požární evakuační plán.

Vzhledem k tomu, že plán je součástí dokumentace PO, smí jej zpracovat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Plán musí obsahovat vyhláškou stanovené formální náležitosti.

Požární evakuační plán se skládá ze dvou základních částí – textové a grafické.

Textová část obsahuje určení:

  • osoby, která bude evakuaci organizovat,
  • místa, ze kterého bude evakuace řízena,
  • osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
  • cest a způsobu evakuace,
  • místa, kde se evakuovaní soustředí (osoby, zvířata),
  • zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
  • způsobu zajištění první pomoci,
  • místa, kde se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a určení způsobu jeho střežení.

Grafická část, která má sloužit k znázornění směru únikových cest, má být umístěna na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích (ve stavbách ubytovacích zařízení se také umisťuje uvnitř ubytovacích jednotek). Měla by být přehledná a srozumitelná. Z tohoto důvodu se má jednat o jednoduchou kresbu odpovídající reálnému stavu. Zcela nevhodné je použít kopii stavebního výkresu a zakreslit do ní směr úniku. Nevhodný je též půdorysný plánek podlaží zaplněný šipkami, které vyznačují směr únikových cest ze všech dveří na patře.

 

Jak by tedy měla grafická část požárního evakuačního plánu vypadat

Měla by být vytvořena pro jednotlivá podlaží, případně pro jejich části, pokud jsou příliš rozsáhlá a v jednotlivé části umožňují únik po samostatné únikové cestě. Na plánku by mělo být vyznačeno místo, kde je plánek umístěn (místo, kde se nacházíte). Plánek musí být umístěn tak, aby byl správně orientován (půdorys a směr únikové cesty odpovídal reálu). Směr únikových cest je vyznačen pouze od místa umístění plánku. V praxi to znamená, že je nutné mít zpracován více než jeden plánek grafického znázornění únikových cest pro jedno podlaží.

Požadavky technické normy na provedení požárního evakuačního plánu

Do problematiky evakuace zasahuje česká technická norma ČSN ISO 23601:2011 (01 8017) Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány. Jak uvádí sama norma, pojem „únikový plán“ je srovnatelný s pojmem „grafická příloha požárního evakuačního plánu“, jež je použit ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. Norma potvrzuje mnohé zde již uvedené požadavky na zpracování tohoto dokumentu, například nutnost značení úniku pouze z jednoho místa, vyznačení místa, kde se nacházíte, správné umístění plánu v objektu atd. Přináší i některé požadavky, jež uvedeny nebyly.

Technická norma stanovuje přesné požadavky na návrh únikového plánu, resp. grafické přílohy požárního evakuačního plánu. Stanovuje, že jakýkoliv únikový plán musí splňovat: indikování přesné polohy uživatele, barevné provedení, požadavek nepřekročení stanoveného měřítka zmenšení, minimální velikost plánu (A3, pouze plány umístěné v jednotlivých místnostech mohou být A4), požadavek na barvu pozadí (bílá nebo fosforeskující bílá), orientaci plánu, uvedení legendy, místa shromažďování atd. Též stanovuje minimální výšku použitého písma (2 mm), minimální výšku záhlaví (7% nejmenšího rozměru únikového plánu), jakož i minimální rozměry v plánu uvedených bezpečnostních značek (7mm) a tloušťky čar nosných stěn (min. 1,6mm), dělících příček (min. 0,6mm) a oken či schodišť (min. 0,15mm). Čáry konstrukčních prvků objektů musí být černé.

Norma upravuje celou řadu dalších požadavků – přehledový plán (zjednodušené grafické zobrazení k určení vztahu zobrazené části k celkovému objektu), podobu směrové šipky, obsah legendy, použití barev (například směrové šipky musí být v bezpečnostní zelené a únikové cesty musí být zvýrazněny světle zelenou, která poskytuje dostatečný kontrast k šipkám), instalaci a umístění plánu, jeho kontrolu a revize. V informativních přílohách normy jsou uvedeny vzory provedení.

Grafická část evakuačního plánu

Grafická část evakuačního plánu je zpracována formou mapy, ve které jsou zakresleny jednotlivé podlaží objektu, únikové cesty a směry úniku, hasicí přístroje a požární stanice, instrukce pro případ požáru nebo havárie či nehody.

Součástí grafické mapy požárního evakuačního plánu musí být také poloha, ve které se momentálně nachází daný pozorovatel. Velmi důležité také je, aby směr únikových cest byl vyznačen od bodu, kde se pozorovatel nachází, a aby plán byl dobře orientován tak, aby směr únikové cesty odpovídal skutečnosti.

Součástí grafické mapy požárního evakuačního plánu musí být také poloha, ve které se momentálně nachází daný pozorovatel. Velmi důležité také je, aby směr únikových cest byl vyznačen od bodu, kde se pozorovatel nachází, a aby plán byl dobře orientován tak, aby směr únikové cesty odpovídal skutečnosti.

Požadavky HZS ma provedení požárních evakuačních plánů

Zdroj informace: https://www.hzscr.cz 

Informace o aplikaci mezinárodní normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány.

Vzhledem k některým dotazům, přinášíme informace k užití ČSN ISO 23601 při tvorbě Únikových a evakuačních plánů.
Mezinárodní norma ČSN ISO 23601Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů; tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze. Norma je platná, nezávazná, na úseku požární ochrany v podmínkách ČR aplikovatelná při grafickém řešení požárního evakuačního plánu, tj. při jeho navrhování a tvorbě (národní poznámka v části Úvod). Zpracování, vedení a umisťování požárního evakuačního plánu (jeho částí), který je druhem dokumentace požární ochrany stanoveným podle zákona o požární ochraně a § 27 odst. 1 písm. f) vyhlášky o požární prevenci však podrobně upravuje § 33 a § 40 vyhlášky o požární prevenci. Zejména z toho důvodu byla mezinárodní norma ČSN ISO 23601 doplněna na základě připomínkového řízení poznámkou v Úvodu „Zákonné předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od uvedených v této mezinárodní normě“. Výše uvedené obecně znamená, že při zpracování a udržování požárního evakuačního plánu se v prvé řadě vždy postupuje podle ustanovení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci uvedených shora. Mají být dodrženy zásady tvorby a umisťování podle vyhlášky o požární prevenci, zejména vizuální členění a srozumitelnost, přiměřenost, barevné provedení a přístupnost. Při zpracování grafické části lze přitom podrobnosti uvedené v mezinárodní normě ČSN ISO 23601 uplatnit obdobně jako podrobnosti uvedené např. v normě ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864 – 1. Nově je projednáván návrh české normy ČSN ISO 7010:2011, Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky, kterou bude pro tyto účely rovněž možné použít.

Text: kpt. Ing. Vladimír Machander

V případě zájmu o zpracování požárního evakuačního plánu, přípradně o konzultaci ohledně rozsahu a obsahu dokumentace se obracejte na :  

Bc. Jan Tuček  tucek@tusan.cz +420 602 311 649
Kateřina Veverková  veverkova@tusan.cz          +420 311 637 448
Klára Burianová DiS.        burianova@tusan.cz +420 602 360 297
Petr Němec  nemec@tusan.cz +420 602 277 072