Správa objektů - SVJ zajištění PO - BOZP

Kontrola hasicích přístrojů - PO, BOZP - nabídka pro správce a vlastníky objektů :
Na základě více než 20-ti leté zkušenosti v oblasti řešení požární ochrany a bezpečnosti práce Vám nabízíme komplexní řešení této oblasti a své služby. Společnost TUSAN s.r.o. je specializována na služby v uvedených oborech a je schopna je technicky a personálně řešit. Nabízíme Vám skutečně komplexní řešení a rozsáhlé zkušenosti k využití ve Vaší společnosti.

Představujeme Vám komplexní řešení zabezpečení povinností na úseku PO a BOZP (od splnění zákonných povinností, přes tvorbu základní dokumentace a řešení kontrol technických prostředků požární ochrany až po řešení systému zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce jako součásti řízení společnosti)

Komplexní řešení PO a BOZP :

V rámci celé České republiky zajišťujeme komplexní řešení na úseku bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a péče o technická zařízení. Všechny činnosti provádíme zpravidla v rámci měsíčního nebo ročního paušálu. Zavádíme systémy řízení PO a BOZP, včetně zhodnocení stávajícího stavu, zpracování a aktualizace dokumentace. Pro naše zákazníky poskytujeme potřebná školení, samozřejmě sledujeme předepsané lhůty revizí, zastupujeme je při kontrolách státních orgánů, řešíme a likvidujeme pracovní úrazy atd.

Formou outsourcingu pro vás plně zajistíme funkce:

 • bezpečnostního technika
 • požárního technika

Jaké výhody přináší naše služba?

Podstatou poskytovaných služeb je eliminace investičních nákladů a úspora personálních a provozních nákladů. Myšlenka vychází z faktu, že služby v oboru PO a BOZP jsou pro zákazníky základní zákonnou povinností a proto je kvalita jejich řešení jedním ze zásadních momentů.

 • zajištění služeb od A do Z
 • zajištění výkonu funkcí odborně způsobilých osob - bezpečnostní technik (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) a požární technik (osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany)
 • oproti zajištění vlastními zaměstnanci úspora mzdových finančních prostředků, času zaměstnanců a energie
 • zajištění sledování všech legislativních změn a jejich okamžité přenesení do systému řízení
 • zajištění sledování všech lhůt a termínů a plnění úkolů z nich vyplývajících.

Průběh prací

 • provedení základního auditu ke zjištění stávajícího stavu
 • analýza stavu, stanovení harmonogramu prací k zavedení systému a odstranění
 • zavádění systému řízení BOZP - zpracování dokumentace, rozdělení pravomocí, úkolů a pravidel komunikace
 • zavedení informačního systému – systém kontroly stavu dokumentace, lhůt, metodiky, zápisů a protokolů
 • provedení vnitřního auditu systému řízení BOZP k zjištění neshod
 • náprava neshod
 • stanovení harmonogramu zlepšování oblastí nejhůře zajištěných.
 • udržování systému - běžná činnost techniků BOZP a PO

Cílem služby je poskytovat zákazníkovi takové služby, které nebudou pouze pasivním řešením povinností, ale budou mít i přímý vliv na ekonomiku společnosti zákazníka.

Požárně bezpečnostního řešení staveb - zpracování :

Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a změny užívání, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

Technický dozor a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany při provádění staveb

 • kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě.
 • kompletaci veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů a jejich předání zástupcům HZS.
 • spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby, které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla prováděna a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany.
 • projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS,
 • spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby,
 • účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách,
 • účast na kolaudačních řízeních,
 • spolupůsobení při odstraŘování kolaudačních závad;
 • zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně příslušného hasičského záchranného sboru.

Protipožární vybavení - servis, opravy, kontroly :

Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 2, 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak:

 • přenosných hasicích přístrojů,
 • zařízení pro zásobování požární vodou - vnějších a vnitřních hydrantů,
 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace atd.),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře),

Dokumentace požární ochrany - zpracování, aktualizace a vedení :

Jedná se zejména o plnění povinností vyplývajících z provozování činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o následující dokumentaci:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární evakuační plán ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová i grafická část.
 • dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová a grafická část.
 • řád ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární kniha ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

evakuační plán - vzor provedení

PO, BOZP - konkrétní řešení pro správce objektů :

 • na základě Vašeho požadavku provedeme návrh řešení konkrétně pro Vaše objekty
 • zpracujeme cenovou nabídku na provedení uvedených prací
 • připravíme návrhy smluv na řešení nabízených služeb

Protipožární vybavení staveb - dodávka materiálu :

V rámci kompletní nabídky jsme schopni dodat veškeré vybavení požární ochrany Vašich objektů. V základní nabídce máme hasicí přístroje, hydranty, bezpečnostní značení atd.

Požadavek na zaslání ceníku protipožárního vybavení staveb směřujte na adresu tucek@tusan.cz.

Záruky, garance :

Na nabízené a prováděné služby vlastní společnost TUSAN s.r.o., nebo její zaměstnanci, oprávnění a jsou pro provádění nabízených služeb odborně způsobilý. Doklady k odborné způsobilosti jsou ke stažení na www.tusan.cz, případně v rámci řešení konkrétních zakázek mohou být přílohou smlouvy, nebo objednávky.

Společnost TUSAN s.r.o. je pojištěna u pojišťovna Kooperativa a.s. pojištěním odpovědnosti za škodu – číslo pojistné smlouvy 8602690061 – limit pojistného plnění je 15 000 000,- Kč.

Závěr :

Doporučujeme vyžádat si konkrétní nabídku, případně nacenění provedení služeb pro konkrétní objekt a porovnat návrh řešení se stávajícím zabezpečním uvedených služeb. Jsme schopni navrhnout alternativu, s kterou budete rozhodně spokojeni a cenu, která Vás mile překvapí.

zdroj informace - www.tusan.cz